Wie leest er nou voor de lol Algemene Voorwaarden?

Alleen… ook als je ze niet leest, zijn ze van toepassing wanneer wij samenwerken. Het is dus goed als jij ze leest, zodat je weet welke afspraken we maken. Neem contact met mij op als je vragen hebt.

Sabine Schippers Schrijfpraktijk – Algemene Voorwaarden (pdf)

Voor het laatst gewijzigd: 6 september 2022

Welke definities hanteert Sabine in deze tekst?

 1. Jij: als het in deze tekst over jou gaat, dan bedoel ik jou in de hoedanigheid van klant, opdrachtgever, relatie of geïnterviewde (of je rechtsopvolger)
 2. Ik: mijn naam is Sabine Schippers. Mijn eenmanszaak heet Sabine Schippers Schrijfpraktijk, KvK-nummer 53296931. Kweekhoven 13, 1068 ZT  Amsterdam,
  tel. +31 06 29 40 16 90, sabine@sabineschippers.nl
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen jou en mij
 4. Mijn website: www.sabineschippers.nl
 5. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Wanneer is er sprake van de Overeenkomst en wanneer eindigt deze?

Vanaf het moment dat ik voor jou werkzaamheden ga verrichten; jij akkoord gaat met een offerte; ik een opdracht van jou schriftelijk bevestig; ik een begin maak met de uitvoering van de opdracht.

De Overeenkomst eindigt als ik heb opgeleverd wat wij zijn overeengekomen. Ook kan deze tussentijds eindigen als een van ons vindt of wij allebei vinden dat de samenwerking niet naar wens verloopt. De reeds verrichte werkzaamheden breng ik dan wel in rekening.

Mocht jij of jouw organisatie onverhoopt faillissement of uitstel van betaling aanvragen, het faillissement worden uitgesproken of wordt jouw onderneming geliquideerd, dan mag ik de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder dat je recht hebt op enige schadevergoeding of op de teksten/documenten die ik in jouw opdracht zou schrijven of heb geschreven.

Waarop zijn de Voorwaarden van toepassing?

Op al mijn aanbiedingen, werkzaamheden en offertes of wanneer er sprake is van een overeenkomst of opdracht. Willen we afwijken van de Voorwaarden, dan leggen we dat per e-mail vast. Jouw algemene voorwaarden (of inkoopvoorwaarden of hoe jij ze ook noemt) zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Ook als je de Voorwaarden niet leest, zijn ze van toepassing wanneer wij samenwerken. Lees ze dus goed door.

De Voorwaarden zijn ook van toepassing als ik mijn werkzaamheden, of een deel hiervan, bij een derde neerleg die dit namens mij oppakt.

Ik behoud mij het recht voor de Voorwaarden ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gelden niet als ik al voor jou aan het werk ben.

Hoe gaan we om met informatie die we aan elkaar geven?

Ik houd alle informatie geheim die je mij geeft in het kader van de Overeenkomst (ook na het beëindigen hiervan), omdat je mijn klant bent of wilt worden en waarvan ik weet of kan aannemen dat die vertrouwelijk is. Bijvoorbeeld als ik je nieuwsbrief of jaarverslag redigeer.

Geheimhouding door jou

Op jouw beurt moet jij informatie die ik jou geef ook geheim houden als je weet of kan aannemen dat die vertrouwelijk is.

Persoonsgegevens en privacy

Door het aangaan van de Overeenkomst zal ik persoonsgegevens verwerken. Ik ga hier zorgvuldig mee om en beveilig deze gegevens passend. Ik bewaar en gebruik deze gegevens ten behoeve van onze relatie of samenwerking. En nee, ik verkoop deze niet door. Wil je meer weten over hoe ik met privacy omga? Lees dan mijn Privacy verklaring.

Hoeveel tijd heeft Sabine nodig voor mijn opdracht?

Ik kan je daarvan van tevoren een inschatting geven. Uiteraard houd ik zoveel mogelijk rekening met jouw planning. Als ik werk op basis van een overeengekomen vaste vergoeding, houd ik mijn uren alleen bij voor mijn eigen administratie.

 • Eventuele termijnen die we afspreken zijn streeftermijnen, geen harde deadlines. Ik zal trouwens wel mijn uiterste best doen om deze termijn te halen en ik heb er nog nooit een gemist. Maar ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van een termijn, om welke reden dan ook.
 • Als we een termijn afspreken, moet jij van jouw kant doen wat nodig is om te zorgen dat ik deze termijn kan halen, zoals tijdig feedback of input aanleveren. Als jij daar niet aan voldoet, dan vervalt de afgesproken termijn. We spreken dan een nieuwe termijn af.
 • Als een opdracht al loopt en je er iets aan wilt veranderen, kan dat tot gevolg hebben dat ik meer tijd nodig heb om de opdracht af te krijgen.
 • Mocht ik onverhoopt meer tijd nodig hebben dan ik van tevoren had ingeschat, dan laat ik je dat weten zodra dat duidelijk wordt. We bespreken dan een goede oplossing.

Wat staat er in een offerte?

In een offerte omschrijf ik helder wat jij voor je geld krijgt. De kosten zijn een inschatting van de opdracht op basis van wat wij met elkaar hebben besproken. De uiteindelijke factuur kan hoger of lager uitvallen. Als tijdens de opdracht blijkt dat mijn inschatting van de opdracht erg afwijkt van wat er werkelijk nodig is, dan neem ik contact met je op.

 • Je krijgt vrijblijvend een maand de tijd om op een offerte in te gaan.
 • Als je akkoord gaat met een offerte, kun je die ondertekenend naar mij terugmailen of antwoorden op de mail waarin ik je de offerte aanlever.
 • Doe jij een ander voorstel, dan ben ik daar niet automatisch aan gebonden maar zal ik daar op mijn beurt akkoord op moeten geven.
 • Prijzen zijn altijd in euro’s en exclusief btw.
 • Het is mogelijk dat ik in de offerte aanvullende voorwaarden opneem of voorwaarden waarmee iets dat in de Voorwaarden staat komt te vervallen.

Werk (deels) uitbesteed aan derden

Mocht ik voor de opdracht derden inschakelen voor (een deel van) de uitvoering, dan overleg ik dat eerst met jou. Dit kan bijvoorbeeld een grafisch vormgever, fotograaf, illustrator, webbouwer of andere tekstschrijver zijn. Uiteraard probeer ik je dan een inschatting te geven van de kosten. Deze kosten kan ik ook in de offerte opnemen, maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen.

Geen offerte bij herhaald samenwerken

Als je mij na een eerste samenwerking opnieuw voor een opdracht inhuurt, is een offerte mogelijk, maar we kunnen dan ook op een andere manier afspreken wat ik voor je ga doen. Natuurlijk kan ik ook dan een inschatting geven van de kosten.

Wat, hoeveel en wanneer moet ik betalen?

Aan een oriënterend gesprek of kennismaking zijn geen kosten verbonden, behalve als dit overgaat in een werkbespreking of we al meteen ingaan op mogelijke oplossingen.

Tarief

Ik werk zoveel mogelijk met vaste tarieven. Soms is het voor een opdracht logischer om met een uurtarief te werken. Mijn uurtarief is gebaseerd op mijn ervaring en kunde. Wil je mijn uurtarief weten, neem dan contact met mij op. Een eventuele verhoging van mijn uurtarief gaat nooit in gedurende een opdracht die al loopt.

Bijkomende kosten

De volgende kosten brengt ik naast het uurtarief in rekening:

 • Reistijd, maar ik werk zoveel mogelijk vanuit mijn eigen kantoor
 • Wachttijd, bijvoorbeeld als jij te laat bent voor een afspraak of als ik een interview-kandidaat voor de opdracht niet meteen te pakken krijg
 • Noodzakelijke kosten, zoals reis- en belkosten

Betalingstermijn

Ik factureer je als de opdracht klaar is of aan het eind van elke maand wanneer een opdracht langer dan een maand duurt. We kunnen ook een voorschot overeenkomen. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.

Ik hoop dat je contact met mij opneemt als je om welke reden dan ook niet in staat bent mij binnen de betalingstermijn te betalen, zodat we een oplossing kunnen vinden.

Als jij een factuur niet tijdig betaalt, ben jij volgens de wet in verzuim. Je krijgt dan een herinnering per e-mail van mij. Mocht je dan nog niet betalen, dan probeer ik het nog een keer door je te bellen of mailen. Betaal je dan nog niet, dan ontvang je:

 1. Eerste aanmaning van mij. Er zijn geen extra kosten. Je krijgt twee weken de tijd om te betalen.
 2. Tweede aanmaning van mij. Je bent dan vanaf dat moment bovenop het openstaande factuurbedrag de buitengerechtelijke incassokosten van 15 % van de hoogte van het factuurbedrag (minimaal 40 euro) en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Je krijgt nog twee weken de tijd om te betalen.
 3. Heb je dan nog niet betaald, dan schakel ik een incassobureau in. Eventuele gerechtelijke kosten, inclusief griffierecht en de kosten van rechtsbijstand, komen in dat geval voor jou rekening. Het gaat dan om de werkelijk gemaakte kosten.

Betalingsverplichting en gebruiksrecht op teksten

Je mag teksten en andere werken pas gebruiken, zodra ik de volledige betaling heb ontvangen van het verschuldigde bedrag en eventuele rente, incassokosten en gerechtelijke kosten.

Je bent ook verplicht te betalen als jij geleverd werk niet gebruikt of als jij een opdracht die al loopt wijzigt, uitstelt of intrekt of een verplichting uit de Overeenkomst niet (volledig) of niet tijdig nakomt. In dat geval kun je mij niet verplichten teksten te leveren die nog niet gereed zijn en kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Ik heb het recht om vóór het leveren van mijn diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen (voorschot) en de afwerking van een opdracht te staken als ik deze zekerheid niet krijg.

Wanneer is sprake van meerwerk?

Als er veranderingen zijn in de opdracht die hogere kosten veroorzaken, bijvoorbeeld door:

 • werkzaamheden die voortvloeien uit een voorstel of advies ten behoeve van de opdracht en die ik niet binnen de geoffreerde tijd kan uitvoeren
 • correcties en wijzigingen in de opdracht/briefing, nadat ik met de werkzaamheden ben gestart
 • overige zaken die van invloed zijn op de tijdsduur van de werkzaamheden en die niet in deze offerte zijn opgenomen, zoals een extra bespreking, uitgebreide tussentijdse afstemming of een lang telefonisch overleg, een grote hoeveelheid input, een omvangrijke of extra correctieronde

Hoe zit het met auteursrechten en het gebruiken van teksten door/van Sabine?

In principe heb en houd ik het auteursrecht op al mijn ideeën, voorstellen, adviezen, teksten, concepten, interviews, blogposts, artikelen, etc. die ik voor jou maak in het kader van de Overeenkomst.

Door ondertekening van mijn offerte krijg jij een exclusieve licentie om deze werken te gebruiken.

 • Je krijgt deze licentie zodra je het volledige bedrag hebt betaald dat wij voor de betreffende opdracht zijn overeengekomen.
 • Deze licentie geldt uitsluitend voor het overeengekomen gebruik en voor plaatsing in het medium waarvoor ik het volgens de opdracht schreef, tenzij wij anders zijn overeengekomen.
 • De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door jou zelf.
 • Zolang ik het werk niet heb geleverd of jij het nog niet geheel hebt betaald, blijven alle rechten bij mij.

Wil je deze teksten of andere werken gebruiken op een andere wijze of voor een ander medium dan overeengekomen, vraag dan mijn toestemming. Ik kan daar voorwaarden aan verbinden (vaak is dat een vergoeding). Dit is slechts anders als we dat schriftelijk afspreken.

Gebruik je mijn teksten of andere werken op andere manier dan afgesproken, dan maak je inbreuk op mijn auteursrecht en kan ik mij daar tegen verzetten (verzoek tot staken, schadevergoeding etc.).

Gebruik voor mijn communicatie- en marketing

Ik kan de teksten en het werk dat ik voor je maak gebruiken voor mijn portfolio en voor mijn eigen communicatie- en marketingactiviteiten.

Hoe zit het met aansprakelijkheid, rechten en plichten?

Correcte inhoud

Jij bent de inhoudsdeskundige en moet de teksten en diensten die ik je lever controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Jij aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, ook al controleer jij de teksten niet.

Mijn verplichtingen

Ik doe mijn uiterste best om te doen wat wij zijn overeengekomen. Dat is mijn inspanningsverplichting. Een recht op schadevergoeding van jouw kant kan uitsluitend betrekking hebben op het niet nakomen van deze inspanningsverplichting.

Jouw verplichtingen

Jij houdt mij schadeloos en vrijwaart mij van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met mijn werkzaamheden voor jou. Ook doe jij je uiterste best om te doen wat nodig is, zodat ik kan doen wat we zijn overeengekomen. Dat is jou inspanningsverplichting.

Als ik door een handeling of gedraging van jou de opdracht uit de Overeenkomst niet kan doen, mag ik deze staken en heb ik recht op betaling van het volledige offertebedrag of het aantal gewerkte uren als dat op een hoger bedrag uitkomt.

Aansprakelijkheid

Je hebt alleen recht op vergoeding van directe schade. Met directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten bedoeld die zijn gemaakt om:

 • de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen
 • de Overeenkomst alsnog op correcte wijze uit te voeren (herstel) en
 • verdere schade te beperken of te voorkomen

Deze kosten vallen alleen onder directe schade als wordt vastgesteld dat de schade mij valt
toe te rekenen.

Enig recht op schadevergoeding op grond van wat dan ook, is nooit hoger dan het offertebedrag en is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar in dat geval uitkeert. Ik accepteer dus uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook – bij jou of derden – die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten aanzien van eventuele schade veroorzaakt door derden die ik heb ingeschakeld in het kader van de Overeenkomst.

Om jouw recht op schadevergoeding uit te oefenen, moet je mij binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan hiervoor schriftelijk en gemotiveerd aansprakelijk stellen. Daarna vervalt jouw recht op schadevergoeding.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in de Voorwaarden gelden niet wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

Wat gebeurt er als er sprake is van overmacht?

Als ik niet kan werken door overmacht, ontslaat de wet mij van de overeengekomen termijn of leveringsplicht. Jij kunt dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten of schade. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als ik ziek ben of tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt, maar ook als de overeenkomst om een andere reden niet kan worden uitgevoerd maar waaraan jij noch ik schuld hebben.

In geval van overmacht, breng ik zo snel mogelijk op de hoogte. Daarna heb je gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren. Als vast komt te staan dat ik niet binnen twee maanden de opdracht voor je kan doen, hebben zowel jij als ik het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Mogelijk heb ik al een deel van het werk uitgevoerd. Bij annulering binnen twee weken of bij ontbinding door een van ons, ben jij verplicht om dat deel af te nemen en mij voor dat deel te betalen, behalve als het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Wat gebeurt er als er iets onverhoopt niet soepel verloopt of als er strijd is met de wet?

Ik ben open en eerlijk. Als jij dat ook bent, komen we er vast wel uit als iets onverhoopt niet soepel loopt. Mocht jij of ik verklaren dat er ondanks alles een geschil is, is er ook een geschil. Ook dan probeer ik het liefst om er met elkaar uit te komen, maar lukt dat niet, dan is uitsluitend de rechter van het arrondissement van mijn vestigingsplaats bevoegd zich over dit geschil te buigen.

Als blijkt dat in de Voorwaarden of in de Overeenkomst iets staat dat in strijd is met de wet, zal dat komen te vervallen en dan pas ik dat in de Voorwaarden of de Overeenkomst aan. De overige bepalingen blijven natuurlijk wel gelden.

Welk recht is van toepassing op de Voorwaarden?

Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.