AlgemeneVoorwaardenSabineSchippersSchrijfpraktijk (pdf)

Algemene Voorwaarden Sabine Schippers Schrijfpraktijk
(6 september 2016)

 1. Algemeen
 2. Geheimhouding
 3. Offerte en offertekosten
 4. Overeenkomsten
 5. Opdrachten en termijn van uitvoering
 6. Honorarium, kosten en tarieven
 7. Betalingsvoorwaarden
 8. Auteursrechten
 9. Aansprakelijkheid
 10. Toepasselijk recht
 11. Persoonsregistratie

 

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Sabine Schippers Schrijfpraktijk en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.

1.3. Als de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, dan moet uitdrukkelijk met elkaar worden afgesproken welke voorwaarden (gedeeltelijk) niet van toepassing zijn.

2. Geheimhouding

2.1. Sabine Schippers Schrijfpraktijk verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

3. Offerte en offertekosten

3.1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Sabine Schippers Schrijfpraktijk kan kosten in rekening brengen als het eerste gesprek overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen.

3.2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Sabine Schippers Schrijfpraktijk kan de kosten van omvangrijke offertes in rekening brengen. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor Sabine Schippers Schrijfpraktijk in totaal meer dan twee uur werk moet verrichten inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de voorstellen in de offerte blijven eigendom van Sabine Schippers Schrijfpraktijk en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

4. Overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst tussen een opdrachtgever en Sabine Schippers Schrijfpraktijk komt tot stand op het moment dat Sabine Schippers Schrijfpraktijk een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat zij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend als Sabine Schippers Schrijfpraktijk dit schriftelijk heeft bevestigd.

5. Opdrachten en termijn van uitvoering

5.1. Als Sabine Schippers Schrijfpraktijk een termijn opgeeft waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, dan heeft die slechts een indicatieve strekking – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.

5.2. De binding van Sabine Schippers Schrijfpraktijk aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt als de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.3. Veranderingen in een opdracht die al loopt, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Als veranderingen hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, dan brengt Sabine Schippers Schrijfpraktijk die de opdrachtgever extra in rekening.

5.4. Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van (algemene) voorwaarden van derden die Sabine Schippers Schrijfpraktijk inschakelt, gelden niet als overschrijding als Sabine Schippers Schrijfpraktijk dit direct na bekend worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

5.5. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (overmacht) van Sabine Schippers ontslaat Sabine Schippers Schrijfpraktijk van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden. In geval van overmacht zal Sabine Schippers Schrijfpraktijk de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Sabine Schippers Schrijfpraktijk opgeschort. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft, bij annulering binnen twee weken en bij ontbinding door een van beide partijen, de verplichting om van Sabine Schippers Schrijfpraktijk het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

6. Honorarium, kosten en tarieven

6.1. De honorering van Sabine Schippers Schrijfpraktijk berust op uurtarieven op basis van nacalculatie, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte of overeenkomst.

6.2. In het algemeen gaat het om levering van een concepttekst en eenmaal een herziening. In de offerte staat waarop deze precies betrekking heeft. In een toelichting bij de offerte staan specifieke afspraken en voorwaarden, zoals wanneer sprake is van kosten die niet in de geoffreerde prijs zijn inbegrepen en die Sabine Schippers Schrijfpraktijk aanvullend in rekening brengt tegen het geldende uurtarief.

6.3. De volgende kosten brengt Sabine Schippers Schrijfpraktijk naast het uurtarief afzonderlijk in rekening: noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die Sabine Schippers Schrijfpraktijk noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een opdracht maakt.

6.4. Voor interim-opdrachten en opdrachten die op locatie plaatsvinden: reistijd tot maximaal een half uur enkele reis brengt Sabine Schippers Schrijfpraktijk niet in rekening. Voor extra reistijd brengt Sabine Schippers Schrijfpraktijk een vergoeding in rekening op basis van maximaal het geldende uurtarief, afhankelijk van de omvang en duur van de opdracht.

6.5. De opdrachtgever zal de kosten van derden die Sabine Schippers Schrijfpraktijk maakt in het kader van een opdracht rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Sabine Schippers Schrijfpraktijk dan is zij gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Sabine Schippers Schrijfpraktijk kan kosten van derden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk doorbelasten.

6.6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten volgen na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Maandelijkse declaraties kunnen voorkomen bij opdrachten die langer dan een maand lopen.

6.7. Sabine Schippers Schrijfpraktijk verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt alleen als niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

6.8. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op de factuur staat aangegeven naar welke IBAN de betaling moet worden gedaan.

7.2. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Sabine Schippers Schrijfpraktijk betaling in termijnen verlangen.

7.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4. Als de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In de aanmaning wordt aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Als Sabine Schippers Schrijfpraktijk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.5. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever geleverde teksten niet gebruikt.

7.6. Sabine Schippers Schrijfpraktijk is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken als deze zekerheid niet kan worden gegeven.

7.7. Sabine Schippers Schrijfpraktijk is niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn als de opdrachtgever:

 • een opdracht die al loopt wijzigt, uitstelt of intrekt;
 • een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Sabine Schippers Schrijfpraktijk heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

7.8. De eigendom der goederen en rechten blijft aan Sabine Schippers Schrijfpraktijk en gaat pas, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop hij de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen heeft voldaan.

8. Auteursrechten

8.1. De opdrachtgever ontvangt van Sabine Schippers Schrijfpraktijk een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken, die Sabine Schippers Schrijfpraktijk in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Tenzij anders overeengekomen, geldt deze licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik en voor plaatsing in het medium waarvoor het werk volgens de opdracht werd geschreven. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. De opdrachtgever krijgt deze licentie zodra hij het volledige bedrag heeft betaald dat voor de betreffende opdracht is overeengekomen.

8.2. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Sabine Schippers Schrijfpraktijk.

8.3. Het auteursrecht blijft bij Sabine Schippers voor teksten die zij uit haar eigen naam en/of met vermelding van haar eigen naam schrijft in opdracht van de opdrachtgever en/of derden (zoals een column, artikel of blog). Het is de opdrachtgever en/of derden dan niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabine Schippers wijzigingen aan te brengen in een tekst die door de opdrachtgever al eerder is goedgekeurd of die al in gebruik is. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Sabine Schippers krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.

8.4. Als Sabine Schippers Schrijfpraktijk uitdrukkelijk geen licentie verleent voor een geleverde tekst, dan is naamsvermelding van Sabine Schippers (Schrijfpraktijk) verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Sabine Schippers Schrijfpraktijk brengen en Sabine Schippers Schrijfpraktijk moet deze bezwaren aanvaarden.

8.5. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Sabine Schippers Schrijfpraktijk wordt beschouwd:

 • publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
 • hergebruik van haar werk zonder toestemming;
 • aantasting van haar werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding, tenzij Sabine Schippers Schrijfpraktijk hiervoor een licentie heeft verleend.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De opdrachtgever vrijwaart Sabine Schippers Schrijfpraktijk van elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Sabine Schippers Schrijfpraktijk.

9.2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

10. Toepasselijk recht

10.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart dat dit het geval is. In eerste instantie zullen de partijen proberen te schikken. Als het onmogelijk is gebleken een geschil te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de rechter. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de woonplaats van Sabine Schippers Schrijfpraktijk.

11. Persoonsregistratie

11.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Sabine Schippers Schrijfpraktijk wordt aan Sabine Schippers Schrijfpraktijk toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

11.2. Deze persoonsgegevens gebruikt Sabine Schippers Schrijfpraktijk uitsluitend voor haar eigen activiteiten, behandelt deze strikt vertrouwelijk en verkoopt ze niet aan derden.